Board

Introduction to the Board

He Chunsheng
He Chunsheng

Chairman

View biography
John Corcoran
John Corcoran

Chief Executive Officer

View biography
David Doyle
David Doyle

Chief Financial Officer

View biography
Nie Wei
Nie Wei

Non-Executive Director

View biography
Li Peng
Li Peng

Non-Executive Director

View biography
Wei Guo
Wei Guo

Non-Executive Director

View biography
Liew Fui Kiang
Liew Fui Kiang

Independent Non-Executive Director

View biography